Álláspályázat -Encsi Idősek Otthona-

Tiszáninneni Református Egyházkerület pályázatot hirdet a Tiszáninneni Református Egyházkerület Encsi Idősek Otthona szervezeti egység vezetői munkakörének betöltésére.

A jogviszony időtartama:

3 év határozott idejű munka törvénykönyve alapján betöltött jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Encs, Ady Endre út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a szervezeti egység szakmai irányítása, szakszerű és törvényes intézményi működtetés. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése. A fenntartó felé beszámoló készítése az intézmény működéséről, tevékenységéről. Szoros kapcsolattartás a Tiszáninneni Református Egyházkerület Integrált Diakóniai Központtal.

Illetmény és juttatások:

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet figyelembe vételével a munkáltatói jogkör gyakorlójával történő megegyezés az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú végzettség, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletben az intézményvezetői munkakörben előírt felsőfokú végzettség,
 • 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzésben részt vett, vagy vállalja annak teljesítését, kivéve, ha vezetőképzés alól a rendelet szerint mentesül
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • lelkészi ajánlás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • a szervezeti egység vezetésére, fejlesztésére vonatkozó rövid vezetői program
 • végzettséget tanúsító bizonyítványok másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok
 • nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Gyakorló református egyháztagság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jónyerné Demkovics Andrea, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Diakóniai Központ intézményvezetője nyújt, a 30/4949894 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszáninneni Református Egyházkerület Diakóniai Bizottsága címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Kossuth utca 17.)
 • Személyesen a fent megadott címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatokról az intézmény alapító okiratában foglaltak szerint a Tiszáninneni Református Egyházkerület Diakóniai Bizottsága az Elnökség egyetértésével dönt. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 16.

Pályázati Felhívás

Formátum: .doc

Méret: 41472KB