Lelkészbeiktatás Sajószentpéteren

-Nagytemplomi Református Egyházközség-

2022. október 16-án ünnepi Istentisztelet keretében iktatta be Marozsák Dánielt lelkipásztori tisztébe a Borsod- Gömöri Református Egyházmegye képviseletébe Szőnyi Tamás esperes.

Esperesi köszöntőjében kiemelte, hogy Isten kiválasztó kegyelme ad célt az ember életének és erre válaszolva fogadjuk el a küldetést. A hagyomány szerint megkapta a lelkipásztor a gyülekezeti szolgálatra szóló hivatalos kinevezést, és az ünnepi Istentiszteleten átvehette a templom kulcsát és a gyülekezet pecsétjét. Ezzel is jelképezve, hogy az Ige hirdetésére és a gyülekezetért végzett felelős szolgálatra kapott felhatalmazást.

DSC_6263

Az Igehirdetés szolgálatát Marozsák Dániel beiktatott lelkipásztor az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 6, 1-7 alapján végezte. Elmondta, hogy nemcsak számára rendkívüli ünnep ez, hiszen a gyülekezet beiktatása és elköteleződése is ezen a napon történik. Mert az igazi gyülekezeti szolgálatot maga a gyülekezet végzi. Mindig voltak és lesznek megoldandó feladatok, de ebben is isten útmutató Igéjére kell figyelni. Ezért odaszánt, Igére figyelő és neki engedelmeskedő életre szólít Isten, mert így lehet betölteni a tőle kapott elhívást. Ennek eredménye pedig ma is az lehet, mint egykor, hogy terjedni fog az Isten igéje és áldássá válik sokak számára.

Ezután ünnepi közgyűlés keretében a köszöntések sorát Szűcs Endre püspöki főtanácsos kezdte, az Egyházkerület nevében köszöntve a beiktatott lelkipásztort. Hangsúlyozta, hogy egy új kapcsolat története kezdődik el és a II. Korinthus 12, 14 alapján osztotta meg gondolatait.

Tirk Tamás a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye gondnoka a fiatal lelkipásztor korábban megismert szolgálatkészségről és alázatáról szólt, és a Példabeszédek 4, 23 szavaival köszöntötte.

Rákos Lóránt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lelkészi főjegyzője köszöntőjében annak az örömnek adott hangot, amely határokon átnyúlva is összeköti a Krisztusban hívőket.

Demeter Zoltán országgyűlési képviselő Dániel könyvének bátor hitvallóira utalva adott biztatást. Ma is azok mellett áll az Élet ura, akik bátran megvallják hitüket és hűséggel szolgálják Őt.

Dr. Faragó Péter Sajószentpéter városának polgármestere örömmel üdvözölte a lelkipásztort és elmondta, milyen nagy szükség van arra, hogy a város javát együtt munkálhassák.

DSC_6339

Hangóné Birtha Melinda a Miskolc-Avasi református egyházközség lelkipásztora a családot is képviselve köszöntötte a fiatal lelkipásztort, hiszen születése óta nyomon követhette életpályájának formálódását. Arra buzdította a gyülekezetet, hogy fogadja szeretetébe és segítse szolgálatában.

Harkai Erzsébet Sajóecsegi lelkipásztor arról beszélt, hogy milyen nagy várakozás volt a gyülekezetben, helyben lakó, közöttük szolgálni tudó lelkipásztorra vágyakozva.

Swanter Gergő Alsóvadászi lelkipásztor a teológus társak nevében idézte fel a közös emlékeket és biztosította, hogy a barátok mindig a korábbi nyitottsággal állnak majd egymás mellett.

Dr. Horváth Barnáné az elődök nevében mondott köszöntőt. Édesapja, majd férje beiktatása után 3. alkalommal adhat hálát a gyülekezettel együtt és biztató szavaival a jövőre, az együtt munkálkodás fontosságára hívta fel a figyelmet. Majd Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta a Sárospataki Theológia nyugalmazott tanára, egykori évfolyamfelelőse méltatta azt a rendkívüli szorgalmat és elkötelezettséget, amit már tanulmányai alatt is bizonyított a most beiktatott Marozsák Dániel lelkipásztor.

A jelenlévő lelkipásztorok egy-egy Igével rövid gondolatokkal köszöntötték a lelkipásztort. A település másik református gyülekezete, a Bányai gyülekezet nevében File Tamás egy verssel mondott köszöntőt. Zenei aláfestéssel Dr. Romhányi Róbert szolgált. A köszöntések sorába csatlakozott Paszternák István a gyülekezet főgondnoka, aki elmondta, hogy ez a nap egy ima meghallgatás eredménye, hiszen a gyülekezet imádságban kérte el Istentől az új lelkipásztort. Kérte a lelkészt és a gyülekezetet, hogy együtt haladva építkezzenek, mert ennek az ideje jött el és hiszi, hogy együtt messzire juthatnak.

Végül Záhorszki-Hangó Viola theológiai hallgató énekszóval köszöntötte és biztatta fiatal pályatársát. Zongorán kísérte Dr. Romhányi Róbert. Az ünnepi közgyűlés és hálaadó Istentisztelet Marozsák Dániel köszönő szavaival és a Himnusz eléneklését követően szeretetvendégség keretei között folytatódott az ünneplés.