Kerületi Közgyűlés

2023

Július 21-én, péntek délután egyházkerületünk megtartotta éves közgyűlését. A korábbi évek gyakorlata szerint, a közgyűlés alkotó tagjai elfogadták a Püspök és a Kerület Bizottságainak 2022-es évre vonatkozó jelentéseit. Más ügymeneti határozati javaslatok elfogadása mellett határoztak intézményeinket érintő személyi kérdésekben is.

A kerület évi rendes közgyűlése a 150. zsoltár első versének eléneklésével, majd az ige szavaival vette kezdetét. Isten igéje Pál Timóteushoz írt második levelének első hét verséből szólt a közgyűlés tagjaihoz, Barna Sándor lelkészi főjegyző tolmácsolásában.

Kgy_0721_15

Az imádság után a közgyűlést dr. Molnár Pál főgondnok nyitotta meg, aki a lelkész utánpótlással kapcsolatos országos tendenciát említette, de azt is hozzátette: „Az aratáshoz ember kell, reméljük az isteni számítás már elkészítette ezt.” Azt is hangsúlyozva, hogy fontos mindannyiunk olyan életet éljen, mely példa lehet a következő generációk számára, ezzel is hívogatva őket erre a szolgálatra.


„Ne aggódjatok tehát,…”

A tárgysorozat következő pontjaként Pásztor Dániel püspöki jelentése következet. A kerület lelkészi elnöke jelentésének vezérigéjéül a Mt 6,31 - „Ne aggódjatok tehát,…”-, azért választotta, mert a mögöttünk lévő év aggodalmakkal volt tele, hiszen a szomszédunkban zajló háború és annak minden hozadéka sok okot adott az aggodalomra. De az is bebizonyosodott, hogy az elmúlt év Isten próbájának ideje volt. Próba, mely megmérte mennyire merjük magunkat rábízni. Mennyire vagyunk képesek elhinni azt, hogy ő mindent a kezében tart. Pásztor Dániel azt is hozzátette, hogy kishitűségünk ellenére, Isten mindent megadott amire szükségünk volt.

Kgy_0721_11

Mint a Zsinat lelkészi alelnöke, a Zsinat munkájával kapcsolatban azt is a Közgyűlés elé tárta, hogy az ott zajló átalakítások és törvényi változások, mind a gyülekezetek javára történnek és a zsinat a 22-es évben bajbajutottakon egy kompenzációs alappal is próbál segíteni. A gyülekezetekben végzet szolgálattal kapcsolatban úgy fogalmazott: "Köszönet az ige szolgáinak, akik hirdetik a szabaditó evangéliumát” Itt a kerület püspöke azt is elmondta a 2022-es évben 3 milliárd forint értékben történtek beruházások a kerületben lévő gyülekezeteknél.

Kitárt arra is, hogy a kerület intézményei zavartalanul működtek a tárgy év folyamán, és akinek segítségre volt vagy van szüksége az kapott is a kerülettől. Míg a Diakóniai intézmények átszervezése jelenleg is folyamatban van, az egyházkerület 6 óvodával gyarapodott.

Kgy_0721_08

Az egyházkerület munkájával kapcsolatban azt mondta el a közgyűlés alkotót tagjainak, hogy továbbra is összefogja és koordinálja a gyülekezetek és intézmények működését. Ahogy azt korábban, egy másik jelentésében megfogalmazta az egyház legfontosabb feladatának az evangélium hirdetését láttja, melynek végrehajtásában az egyházkerületnek is ki kell vennie a részét. Jelentésében örömmel adott számot, hogy a kerület teljesítette és továbbra is teljesíteni kívánja ezt a vállalását. Így szó esett a Kazincbarcikán és Szerencsen tartott utcai evangelizációs alkalmakról, a kerület gyülekezeti és lelkipásztori találkozóiról és az Abújvári családi napról, melynek az egyházkerület második éve a főtámogatója.

A jelentést követően Dr. Szemán Ákos persbiteri főjegyző ismertette a püspöki jelentéshez kapcsolódó határozati javaslatokat, melynek megvitatása és elfogadása után a közgyűlés jóváhagyta Dr. Enghy Sándor a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektori pozíciójára való felterjesztését.

A következő napirendi pont a bizottsági jelentések voltak ,de mivel azokat korábban készhez kapták a közgyűlés alkotótagjai, az ő hozzájárulásukkal a bizottsági jelentések rövidebb összefoglalói hangzottak el.

Kgy_0721_36

Az Iskolaügyi Bizottság jelentését Dr. Újhelyi János előadó ismertette, aki az délutáni óra és korábban kézhez kapott anyagokra hivatkozva csak a bizottság határozati javaslatait terjesztette az alkotó tagok elé, amely szerint a Közgyűlés a Tanács döntését tudomásul vette és a maga részéről megerősítette. Így 2023. augusztus 16 - 2028. augusztus 15. közötti időtartamra Nagy György Csabát a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda, Hegyesi Károlyt a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda, dr. Sasné Venczel Ildikót a Pitypalatty-völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Dr. Téglás Zsolt Gábort a Vay Miklós Református Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon, Együd László Elemért az Eötvös József Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Puskás Ildikót a Gyermeksziget Református Óvoda, 2023. augusztus 16 - 2024. augusztus 15. közötti időtartamra Dr. Ábrám Tibort a Komlóstetői Református Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával megbízta. A Személyi jellegű határozatok mellett a Közgyűlés határozott több intézmény alapító okiratának módosításával kapcsolatban és elfogadta a bizottság jelentését.

Kgy_0721_38

Missziói Bizottság jelentését és határozati javaslatait Fukász László, a bizottság előadója terjesztette a Közgyűlés elé, melynek megvitatása és kiegészítése után a közgyűlés alkotó tagjai megszavazták és jóváhagyták a bizottság javaslatait.

Kgy_0721_52

Dr. Barnóczki Anita a Tanulmányi bizottság elnöke ezekkel a szavakkal kezdte jelentését: „Mindannyian tudjuk, hogy a keresztyén ember sosem hagyhatja abba a tanulást. Sosem lehet eleget tudni Istenünkről, elhívásunkról, sosem lehet elégszer megkérdezni, hogyan végezhetnénk jobban küldetésteljesítésünket. Mindannyian érezzük, hogy amink van, nem elég.” Jelentésében rámutatott, ahogy az a megyei jelentésekből is kitűnik: „a lelkipásztornak ma nagyon sok területen kell jártasságot mutatnia, az újabb és újabb feladatokhoz szükséges kompetenciák megszerzése azonban nem préselhető be a klasszikus lelkészképzés kereteibe…, Emiatt vált hangsúlyossá, hogy a továbbképzések rendszerét kell úgy átalakítani, hogy mindenki megtalálhassa az életvitelének, gyülekezeti helyzetének, szolgálata hangsúlyainak megfelelő képzéseket.” Ahogy pedig a korábbi éven már megfogalmazta a bizottság úgy annak elnöke most is hangsúlyozta, hogy szükséges a szakmai továbbképzések és a hivatásgondozás szétválasztása. Jelentésében arról is informálta a közgyűlés tagjait, hogy az SRTA elhatározta egy hivatásgondozó központ felállítását a Felnőtt- és Továbbképzési Intézetet mellett, mely a szenátusi jóváhagyásra vár.

Kgy_0721_55

Hangóné Birtha Melinda Kommunikációs bizottság elnöke ismertette röviden a jelentés tartalmát. A bizottság beszámolójában szó esett a Reforrásról, a kerület online felületeiről, gyülekezeteink eszközellátottságáról és ökumenikus kapcsolatairól, melyeket a bizottság az egyházmegyei jelentések alapján jónak értékelt. Szólt az Európa rádióról: „mint református értékadó 2022 évben végzett munkáját több díjjal is elismerték idén tavasszal, ez is bizonyítja, hogy a rádió milyen elhivatott szolgálatot végez gyülekezeteink területén.” és a Sárospataki gyűjteményekben folyó lelkiismeretes és kiemelkedő munkáról. Végezetül az egyházlátogatási jegyzőkönyv átalakításáról is beszámolt, melyen a bizottság a Zsinati Hivatallal együttműködve kíván tovább dolgozni.

Gazdasági bizottság jelentésének és a kerület költségvetésének elfogadását Pásztor Dániel püspök a bizottság elnöke kérte az alkotó tagoktól, majd a Diakóniai bizottság jelentését Dr. Szemán Ákos bizottsági előadó kérte a közgyűléstől, mivel a diakónia bizottság határozati javaslatai még püspöki jelentéshez kapcsolódóan fogadta el a közgyűlés.

A bizottsági jelentések után a tárgysorozat egyebek pontjában, Barna Sándor lelkészi főjegyző előterjesztésében, a közgyűlés alkotó tagjai döntöttek az egységes lelkészképesítő vizsgára bocsátásról, és megszavazták Mihók Ildikó, Gödri Miklós Szabolcs, Hollósy Viktória, Alexáné Poncsák Gyöngyi, Miklós Zoltán Hunor, Sólyom Uzonka, Kiros Eszter, Dr. Tóth Boglárka Tímea és Szemeti-Tarsoly Eszter lelkészi jellegének hatályban tartását.

A közgyűlést Dr. Molnár Pál záró szavai után Pásztor Dániel püspök imádásága és áldását követően a 200 dicséret szavaival zárult.

Titkos szavazás eredmény hírdetése

Közgyűlés képekben

„Ó, maradj kegyelmeddel mivelünk, Jézusunk…”