Kerületi Közgyűlés

Tiszáninneni Református Egyházkerület évi rendes Közgyűlése 2022.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület évi rendes Közgyűlését 2022. július 08-ára hívta össze. A Közgyűlésen a püspöki jelentést követően a kerületi bizottsági jelentések hangzottak el, melyek az elmúlt esztendőben végzett feladatokról számoltak be, valamint az alkotó tagok döntöttek több kerületi intézményt érintő kérdésben is.

Barna Sándor lelkészi főjegyző bevezető igei szolgálatában a Jelenések könyve 3,14–22 verseit olvasta, majd imádságban kért áldást a Közgyűlés munkájához. Közgyűlést Dr. Molnár Pál egyházkerületi főgondnok nyitotta meg.

kzgy_2206

A tárgysorozat következő pontjaként Pásztor Dániel püspöki jelentését tette meg a határozatképes közgyűlés alkotótagjai előtt. A kerület püspöke a Róma 9,16 alapján kezdte jelentését.

„Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.”

Pásztor Dániel elmondta: Saját életére, szolgálatára nézve is megtapasztalta a könyörülő Isten szeretetét, amikor megállította és csendet adott, hogy imádságban vigye elé saját és az egész Egyházkerület életét.

Jelentésében kiemelte hogy az Egyházkerületnek nemcsak a gyülekezetek és az azokban szolgálók számára kell biztosítani az evangélium hirdetésének feltételeit, hanem magának is az evangélium hirdetőjévé kell lennie. Különös hálával sorolta a kerület kiemelkedő programjait. A miskolci presbiteri konferenciát és a lelkésztalálkozót, a sárospataki gyülekezeti találkozót, valamint a kazincbarcikai H2Ő és az abaújvári LelkesítŐ alkalmait. Megköszönte a szervezők áldozatos munkáját és azt is hozzátette, hogy ezt a szolgálatot tovább kell folytatni.

Emellett azt is az alkotó tagok elé tárta, hogy a kerület elnöksége missziói referenst állított ennek a szolgálatnak a megszervezésére Vadnai Zoltán lelkipásztor személyében, az intézményi lelkészi munkaközösség összefogásának feladatával pedig Fukász László lelkipásztort bízta meg.

Megköszönte a korábbi vezetés munkáját és említést tett az általuk elkezdett munka folytatásáról. Pásztor Dániel arról is beszámolt, hogy hat óvodát adott át az egyházkerület az elmúlt másfél évben. A parókia program tovább folytatódott, melyre egyházkerületünk elmúlt 100 évének legnagyobb programjaként tekint.

kzgy_2213

A kerületi közgyűlés egyhangúlag elfogadta a püspöki jelentést és a SZMSZ módosítását, melyben a kerület állandó bizottságainak köre egy Diakóniai bizottsággal bővült. A közgyűlés egyhangúlag megszavazta a bizottság felállítását. Ezt követően a Sárospataki Református Teológiai Akadémia fenntartó testületének létrehozásával kapcsolatos határozati javaslat megvitatására került sor. Az intézmény fenntartásával összefüggő feladat- és hatáskörök gyakorlásával kapcsolatos határozati javaslat körül vita alakult ki, amelyet több felszólalást követően végül a közgyűlés nem szavazott meg.

kzgy_2233

A tárgysorozat 8. pontjaként a bizottsági jelentések következtek.

Elsőként Csernaburczky Ferenc az Iskolaügyi Bizottság elnöke tette meg határozati javaslatait. Többcélú köznevelési intézményből kiválással létrejövő új, önálló óvoda létrehozására vonatkozó javaslat mellett, intézmények alapító okiratát érintő és személy jellegű határozati javaslatokat terjesztett a közgyűlés elé. Egy kinevezés kapcsán a Közgyűlés nem fogadta el a jelölt személyét.

kzgy_2226

Vadnai Zoltán a Missziói Bizottság elnöke jelentésében kiemelte: „hogy keresztyén küldetésünket csak a Krisztus-hitben megerősödve, Isten fegyverzetét felöltve végezhetjük. Elhalkul a bizonyságtétel, csendessé lesz a missziói lelkület ott, ahol a hit, a gyülekezeti élet, az egyházi közösség meggyengül, ahol a tradíció feszes keretei, a múltat megszépítő nosztalgia, a megszokottság fásultsága, a kiégés, az érdektelenség vagy az önzés nem ad teret az Igében rejlő, életünket újra és újra megújító, felüdítő forrásnak: az élő Krisztus által kínált élő víznek.” A bizottság elnöke azt is hozzátette: A kerület lelkipásztori közössége maga is megerősítésre szorul. Jelentésében ő is említést tett a nemrég megrendezésre került Tiszáninneni Református Gyülekezetek találkozójáról, ahol több, mint 60 gyülekezet, több, mint 800 képviselője vett részt. Határozati javaslatként végezetül a Missziói Bizottság jelentésének elfogadását tette.

kzgy_2227

A Tanulmányi Bizottság jelentését Dr. Barnóczki Anita a bizottság elnöke tárta a közgyűlés elé, melyből kiemelte, hogy a jelentések a sok örömteli részlet mellett egy általános elakadásra mutatnak rá. Jelentésében úgy fogalmazott: „A pozitív példák felsorolása mellett azonban a jelentésekben borús hangulat is érzékelhető, mely valószínűleg annak tudható be, hogy a továbbképzéshez immár lassan asszociatívan kapcsolódó hiányérzet hosszú ideje fennáll, évente megállapítást nyer és változatlanul velünk marad” A jelentés alapján az is kiderül, hogy a Tanulmányi Bizottság egy árnyaltabb kép kialakítása érdekében, szükségesnek tart és kész is elkészíteni egy felmérést a lelkipásztorok körében, hogy annak segítségével konkrét javaslatokat és terveket készítsen, mely alapul szolgálhat egy hatékonyabb továbbképzési modell kialakításához.

kzgy_2228

A Kommunikációs Bizottság nevében, annak elnöke, Hangóné Birtha Melinda jelentése elfogadása mellett, a korábban a bizottság egyik feladatában kért újbóli megerősítést, miszerint javaslatot tesz az egyházlátogatási jegyzőkönyv kérdéseire és átalakítására vonatkozóan, azzal kiegészítve, hogy a bizottság olyan megoldást is keres, amellyel az egyházlátogatási jegyzőkönyv digitális formában elkészíthetővé válhat. Ezt követően határozati javaslatot tett egy egységes protokoll megfogalmazására az online terek használatával kapcsolatosan, hogy a gyülekezetek a kor kihívásainak megfelelően tudjanak eljárni az online feladatok elvégzésében. A jelentést a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

kzgy_2229

A bizottsági jelentések sorát a Gazdasági Bizottság előadója Rácsok András püspöki titkár zárta, aki a jelentése elfogadása mellett egy dolgot emelt ki, hogy a Kerület Közgyűlése előtt szóban elhangozzon. Azt a kedves adventi gesztust, amit a trizsi-, ragályi- és imolai gyülekezetek Szegedi Csaba lelkipásztor vezetésével közösen valósítottak meg, amikor 90 egyházmegyebeli lelkészcsaládot örvendeztettek meg házi süteményekkel. „Ezúton is hálás köszönet érte, mert a diakónia, az egymás iránti őszinte testvéri szeretet igazi példája volt ez.” -fogalmazott a bizottság előadója.

A jelentések után az egyéb javaslatokat Barna Sándor lelkészi főjegyző ismertette. Így a közgyűlés határozott több gyülekezet jogállásáról és a Diakóniai bizottság tagjairól.

Az Egyházkerület 2022. évi Közgyűlése Dr. Molnár Pál egyházkerületi főgondnok záró szavait követően Pásztor Dániel imádságával és a 200. dicséret eléneklésével ért véget.