Húsz éves lelkipásztori szolgálat Mályiban

2016. április 17-én hálaadó ünnepi istentiszteletre gyülekeztek a mályi reformátusok. A résztvevők közül egyetlen ember volt, aki semmiről nem tudott: az ünnepelt, Mátyás Sándor tiszteletes úr.

kép

A nagy szeretettel és titokban megszervezett alkalomra előző nap Isten áldását kérte a presbitérium, amit meg is kaptunk. Gondnok asszonyunk várta az érkező lelkészt aki akkor tudta meg, hogy az istentiszteleten a gyülekezet fog szolgálni felé. "Legyen áldás az úton, amin 20 éve jársz" -hangzott fel a kóruson a kántor éneke, s a megtelt templomban hálát adtunk az eltelt évekért.

kép

"Áldjad én lelkem a dicsőség  erős királyát!" - zengett az ének, s ezután gondnokunk hirdette az Igét az 1Tessz 5, 12-18 alapján. Az ünnepséget megtisztelte a falu polgármestere és jegyzője, valamint Mészáros János Elek presbiter testvérünk, aki bizonyságtételével és gyönyörű énekhangjával köszöntötte lelkészünket. A hittanos gyermekek énekekkel és egy szép rajzzal  - amely a mályi templomot formázta - ajándékozták meg az ünnepeltet. A község vezetőinek köszöntése után néhány gyülekezeti tag és a presbiterek szolgálata következett. Bibliából vett idézetek, versek, szívből jött vallomások, mind - mind Urunk jóságáról és a szeretetteljes, hálás ragaszkodásról szóltak.

kép

Végül lelkipásztorunk is szóhoz jutott. Meghatottan köszönte meg Istennek és a gyülekezetnek a sok szeretetet, az áldást, a hitbeli és számbeli gyarapodást. Isten Szentlelke ezen a vasárnapon is munkálkodott és szívünkben hordozzuk a végső tanulságot: Mindenért Egyedül Istené a Dicsőség!

Pintér Andrásné presbiter