Felhívás gyülekezeti táborok támogatására 2024.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület ezen az éven nyári táborokat, napközis táborokat is kíván anyagilag támogatni. Alábbiakban olvashatják pályázat feltételeit.

Felhívás

Formátum: .docx

Méret: 22114KB

Letöltés
Kérelem

Formátum: .docx

Méret: 19592KB

Letöltés


1. Támogató
Tiszáninneni Református Egyházkerület


2. A támogatási felhívás célja, indokoltsága
A gyermekek között végzett misszió református gyülekezeteink, egyházunk számára kiemelten fontos szolgálati terület. Jövőnket is szorosan érinti. Az iskolai hittanórákon való találkozásokon túl elengedhetetlen, hogy a gyülekezeteinkhez tartozó gyermekeknek a helyi református közösségbe való integrációját más módon is elősegítsük. Megtaláljuk azokat az utakat, amikor az igével való találkozást, a református közösséghez való tartozást, nem az iskola falai között, hanem a helyi gyülekezethez, a gyülekezeti környezethez kötötten élhetik meg. Az ige, a közös éneklés, imádság, a közös játék, a közös programok legyenek olyan értékekké számukra, amelyek segítik őket a hitre jutás és a gyülekezeti taggá válás útján.
A nyári táborok, napközis táborok ilyen áldott alkalmak lehetnek, ezeket kívánja a Tiszáninneni Református Egyházkerület e felhívása alapján anyagilag támogatni.

3. A rendelkezésre álló forrás
A támogatásra tervezett keretösszeg: 6.000.000.-Ft.

4. Támogatható programok
Olyan, gyermekek számára rendezett nyári gyülekezeti táborok vagy napközis táborok, amelyek a 2. pontban megjelölt célokat szolgálják, és a megvalósítási időszakban (2024. június 24. – szeptember 1.) kerülnek megrendezésre. Időtartamuk legalább egymást követő 3 nap.

5. Nem támogatható programok
Ami nem felel meg a 4. pontban leírtaknak (pld.: egy napos kirándulás, rendszeres gyermekalkalmak stb. ).

6. A programok végrehajtásának időtartama
A támogatást elnyerő Egyházközségek a támogatott programot 2024. június 24. és 2024. szeptember 1. között valósíthatják meg.

7. Támogatást igénylők (jogosultak) köre
Támogatási kérelmet a Tiszáninneni Református Egyházkerület kebelbeli Egyházközségei nyújthatnak be.
Egy táborra egy támogatási kérelem nyújtható be akkor is, ha több Egyházközség rendezi. Egy Egyházközség csak egy kérelmet nyújthat be, akkor is, ha több tábort rendez.

8. A kérelem benyújtásának határideje és módja
A kérelmeket a támogatási felhívás egyházkerületi portálunkon, a www.tirek.hu-n való közzétételétől folyamatosan, 2024. május 31-ig lehet benyújtani postai úton vagy személyesen a Tiszáninneni Református Egyházkerület Püspöki Hivatalába (3525 Miskolc Kossuth u. 17.). Ezt követően nincs lehetőség támogatási igény benyújtására. A kérelem formanyomtatványát a felhívással egyidejűleg teszi közzé a Támogató.

9. A támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás, önerő-igazolást nem igényel.

10. A támogatás maximális összege
A támogatás maximális összege, amely egy támogatási kérelemre adható: 100.000.-Ft.

11. Támogatási összeg finanszírozása
A támogatói döntés közlését követő 14 napon belül Támogató előlegként átutalja a támogatási összeget a pályázó Egyházközség számlájára (előfinanszírozás).

12. Elszámolható költségek
1. a résztvevők étkezésének számlái (vagy a szolgáltató számlája vagy a megvásárolt nyersanyagok számlái)
2. a tábor programjához kapcsolódó belépőkről (múzeum, mozi stb.) szóló számlák
3. a táborhoz kapcsolódó eszközök beszerzéséről kiállított számlák
4. nem napközis jellegű tábor esetében: szállásköltség számlája

13. Nem elszámolható költségek
Amelyek nem szerepelnek a 12. pontban. Ezen túl nem számolható el olyan kiadás, amely más pályázatban vagy támogatásban is elszámolásra kerül.

14. Költségterv módosítása
A Támogatási kérelemben benyújtott költségterv elemei között a támogatás módosítási kérelem benyújtása nélkül átcsoportosítható, a költségterv egyes eleme elhagyható, ha másik benyújtott költségtervi elem a tervezettnél több forrást igényel.

15. A támogatás elszámolása
A támogatott kérelmet benyújtó Egyházközség köteles a támogatással 2024. szeptember 30-ig elszámolni. Az elszámolás csak számlák alapján lehetséges. Pénztárkönyvbe bejegyzett kiadáshoz kapcsolódó pénztári bizonylat önmagában nem fogadható el. A számlákat a támogatott Egyházközség nevére kell kiállítani.
Az elszámolás kötelező elemei:
- Szöveges beszámoló a táborról, 4-6 fényképpel, ez egyben Egyházkerületünk médiafelületein (tirek.hu; facebook.com/tirek.hu) megjelenő tudósítás is lesz.
- Az elektronikusan, olvashatóan beküldött (pdf., jpg.) számlák. Az eredeti számlákra rá kell vezetni: „Elszámolva ..….-Ft az Egyházkerület gyermektábor-támogatásának keretében. 2024.” (ide vagy a számla teljes összegét kell beírni, vagy a számla összegének azt a részét, amelyet a Támogatott szeretne itt elszámolni).
- Számlaösszesítő az elszámolásra benyújtott számlák alapján

Az elszámolást elektronikus úton kell benyújtani a phivatal@tirek.hu e-mail címre, ahol az elektronikus levél tárgyaként a következő szerepel: „Tábor-támogatás elszámolása 2024. a támogatott egyházközség neve”

16. Visszafizetési kötelezettség

A Támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli, amennyiben nem számol el határidőre a támogatással, nem használja fel a támogatást részben vagy egészben a végrehajtási időtartamon belül. Ha más célra használja a támogatást.

17. A támogatási felhívással kapcsolatban kérdések
A Támogatási felhívással kapcsolatban érdeklődni, kérdéseket feltenni telefonon és e-mailben is lehetséges.
Kapcsolattartó a Támogató részéről: Vadnai Zoltán Géza, missziói tanácsos Tel.: 30/2043-054; e-mail: vadnai.zoltan1@gmail.com