Egyházkerületünk támogatási felhívása gyülekezeti programok megvalósítására

A Tiszáninneni Református Egyházkerület szeretné a maga eszközeivel kezdeményezni és támogatni azokat a gyülekezeti programokat, amelyek hitépítő, evangelizációs, missziós, kulturális jellegüknél fogva hozzájárulnak a helyi közösségek erősítéséhez, a gyülekezetek közötti kapcsolatok építéséhez, református közösségi élmény nyomán szolgálatunk, missziónk kiteljesítéséhez.

Támogatási felhívás

Formátum: .pdf

Méret: 554059KB

Támogatási kérelem

Formátum: .docx

Méret: 22744KB

Felhívás gyülekezeti programok támogatásár

  1. Támogató

Tiszáninneni Református Egyházkerület

2. A támogatási felhívás célja, indokoltsága

A Támogató anyagilag támogatni kívánja azokat a gyülekezeti programokat, amelyek hitépítő, evangelizációs, missziós, kulturális jellegüknél fogva hozzájárulnak a helyi közösségek erősítéséhez, a gyülekezetek közötti kapcsolatok építéséhez, református közösségi élmény nyomán szolgálatunk, missziónk kiteljesítéséhez.

Egyházkerületünk Magyarország egyik aprófalvas településszerkezetű, hátrányos helyzetű régiójában végzi szolgálatát. Gyülekezeteink között nagyon sok olyan kis közösség található, ahol nem tudnak forrást biztosítani ilyen jellegű programokra. Szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy helyi közösségeink hűséges templomjáró tagjai, és minden érdeklődő, ne csak nagy egyházkerületi eseményeinken találkozzanak egymással, és hit-élményt jelentő, hitünket erősítő programokkal, hanem helyben, az adott kisrégióban is.

Célunk az is, hogy ezen programok által egy-egy adott kisrégió gyülekezeteinek kapcsolatát szorosabbra lehessen fűzni, hasonló örömökkel, nehézségekkel, adottságokkal rendelkező gyülekezetek közössége együtt élje meg az összetartozás, a nagyobb közösségben való lét erőt adó ajándékát.

3. A rendelkezésre álló forrás

A támogatásra tervezett keretösszeg: 5.000.000.-Ft.

4. Támogatható programok

Olyan, több gyülekezet részvételével, egy kisrégió területén megvalósuló programok, amelyek a 2. pontban megjelölt célokat szolgálják. Elsősorban gyülekezeteink minden tagját érintő, hitépítő, evangelizációs, missziói célokat szolgáló, vagy kulturális programok, amelyek erősítik hitünket, szolgálatunkat, református identitásunkat, hordozzák és bemutatják nemzeti, kulturális értékeinket.

5. Nem támogatható programok

Kifejezetten gyermekeknek szóló programok, kézművesfoglalkozások. Nyári (napközis) táborok. Gyülekezeti kirándulások. Keresztyén ünnepeinkhez, vagy a gyülekezet hálaadó alkalmaihoz kapcsolódó ünnepi alkalmak megrendezése. Más, nem a támogatás célját szolgáló események, rendezvények.

6. A programok végrehajtásának időtartama

A támogatást elnyerő Egyházközségek támogatott programjaikat 2022. május 1. és 2022. november 30. között valósíthatják meg.

7. Támogatást igénylők (jogosultak) köre

Támogatási kérelmet a Tiszáninneni Református Egyházkerület kebelbeli Egyházközségeinek meghatározott létszámú csoportjai közösen nyújthatnak be (Támogatott). A programokat minimálisan 5, maximálisan 10 gyülekezet összefogásában kell megvalósítani Egyházkerületünk földrajzi területén. A támogatást igénylő egyházközségi csoportosulásokban a tagok minimum 75%-a olyan kisgyülekezet legyen, ahol a 2022-ben történt adatszolgáltatás alkalmával a választói névjegyzékben szereplők száma nem éri el a 200 főt. (pl.: Ha öt gyülekezet fog össze, és nyújt be támogatási kérelmet, akkor legyen közöttük négy, ahol kevesebb, mint 200 fő van a választói névjegyzékben. Ha 10 egyházközség nyújt be kérelmet, akkor legyen közülük 8, ahol kevesebb, mint 200-an vannak a választói névjegyzékben.)

A támogatási kérelmet benyújtó Egyházközségek kijelölnek maguk közül egy gesztor Egyházközséget.

Egy Egyházközség csak egy támogatási kérelmet benyújtó csoport tagja lehet.

8. A kérelem benyújtásának határideje és módja

A kérelmeket a támogatási felhívás egyházkerületi portálunkon, a www.tirek.hu-n való közzétételétől folyamatosan, 2022. április 29-ig lehet benyújtani postai úton vagy személyesen a Tiszáninneni Református Egyházkerület Püspöki Hivatalába (3525 Miskolc Kossuth u. 17.).

9. A támogatás formája

Vissza nem térítendő 100%-os támogatás, önerőt nem igényel.

10. A támogatás maximális összege

A támogatás maximális összege, amely egy támogatási kérelemre adható: 200.000.-Ft.

11. Támogatási összeg finanszírozása

A támogatói döntés közlését követő 14 napon belül Támogató előlegként átutalja a támogatási összeget a gesztor Egyházközség számlájára (előfinanszírozás).

12.Elszámolható költségek

Előadók, fellépők tiszteletdíja, utazási költségek, szállásköltség, vendéglátás költségei, programhoz közvetlenül kapcsolódó egyéb kiadások.

13. Nem elszámolható költségek

Más pályázatban elszámolt vagy elszámolandó program, saját teljesítés, szeszesital, a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó kiadás.

14. Módosítási kérelem benyújtása

A Támogatási kérelemben benyújtott költségterv elemei között a támogatás módosítási kérelem benyújtása nélkül átcsoportosítható, a költségterv egyes eleme elhagyható, ha másik benyújtott költségtervi elem a tervezettnél több forrást igényel. Új költségtervi elem csak elfogadott módosítási kérelem nyomán számolható el.

A Támogatott módosítási kérelmet nyújthat be indokolt esetben a Támogató felé, jelezve a támogatási kérelemben leírtakban bekövetkező változás(oka)t, de a módosítási kérelem nem irányulhat a támogatási összeg növelésére. A módosítási kérelemről a Támogató dönt a benyújtást követő két héten belül.

A módosítási kérelmet a phivatal@tirek.hu e-mail címre lehet beküldeni, ahol az elektronikus levél tárgyaként a következő szerepel: „Módosítási kérelem 2022. a gesztor egyházközség neve

15. A támogatás elszámolása

A támogatott kérelem benyújtói kötelesek a támogatással 2022. december 31-ig elszámolni. Az elszámolás számlák alapján lehetséges. (Pénztárkönyvbe bejegyzett kiadáshoz kapcsolódó pénztári bizonylat csak indokolt esetben (pl.: nem számlaképes igehirdető útiköltsége) fogadható el. A számlákat a gesztor Egyházközség nevére kell kiállítani és az elszámolás a gesztor Egyházközség feladata.

Az elszámolás kötelező elemei:

- Szöveges beszámoló a program megvalósulásáról, amely tartalmazza, hogy a támogatási összeget mire fordították (összhangban a benyújtott számlákkal). Hossza maximum 4000 karakter.

- Fényképek a programról (4-6 db).

- A számlák hitelesített másolata (dátum, pecsét, aláírás). Másolás előtt az eredeti számlára rá kell vezetni: „Elszámolva ……….-Ft az Egyházkerület gyülekezeti programtámogatásának keretében. 2022.” (ide vagy a számla teljes összegét kell beírni, vagy a számla összegének azt a részét, amelyet a Támogatott szeretne itt elszámolni).

- Megfelelően aláírt pénztári bizonylat hitelesített másolata (dátum, pecsét, aláírás). Másolás előtt az eredeti pénztári bizonylatra rá kell vezetni: „Elszámolva az Egyházkerület gyülekezeti programtámogatásának keretében. 2022.”

- Számlaösszesítő az elszámolásra benyújtott számlák alapján (számla kiállítója, termék/szolgáltatás megnevezése, számla sorszáma, teljesítés időpontja, számla bruttó összege).

- Egy fényképes tudósítás a programról egyházkerületi újságunk, a Reforrás és honlapunk, a www.tirek.hu számára.

Az elszámolást elektronikus úton kell benyújtani a phivatal@tirek.hu e-mail címre, ahol az elektronikus levél tárgyaként a következő szerepel: „Programtámogatás elszámolása 2022. a gesztor egyházközség neve

16. Visszafizetési kötelezettség

A Támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli, amennyiben nem számol el határidőre a támogatással, nem használja fel a támogatást részben vagy egészben a végrehajtási időtartamon belül. A visszafizetést a gesztor Egyházközségnek kell végrehajtania.

17. A támogatási felhívással kapcsolatban kérdések

A Támogatási felhívással kapcsolatban érdeklődni, kérdéseket feltenni telefonon és e-mailben is lehetséges.

Kapcsolattartó a Támogató részéről: Vadnai Zoltán Géza, missziói lelkipásztor Tel.: 30/2043-054; e-mail: vadnai.zoltan1@gmail.com