Napi lelki táplálék

Az Ige Mellett

Steinbach Józsefnek, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének a Reformátusok Lapjában, "Az Ige Mellett" rovatban megjelenő írásai.

(2) „…hirdette nekik az Igét.” (Márk 2,1–12)

JÉZUS HIRDETI AZ IGÉT.

– 1. Jézus gyakran elrejtőzik. Márk evangéliumának kulcsa a „messiási titok”: addig ne szóljanak róla, amíg a kereszten és utána nyilvánvaló nem lesz, hogy ki is Ő valójában. 

Ne szóljon Jézusról az, aki nem ismeri Őt igazán (1). Ugyanakkor Jézus nem tud elrejtőzni, sokan jönnek hozzá; – aki pedig megtapasztalta hatalmát, nem tud hallgatni Őróla. Jézus az elrejtőzés és kitárulkozás lüktetésében van jelen előttünk Márk evangéliumában.

– 2. Jézus minden tevékenysége igehirdetés. Jézus mindig „előjön”, ha Őt igazán hívják, és hirdeti az Igét, ahogy itt is tette. Ez az Ő fő tevékenysége. A gyógyítás jel, „áldott járulék”, az igehirdetés egy fajtája (2). Ennek bizonysága végig, a mai igeszakasz.

– 3. Jézus szavával, Igéjével meggyógyítja a hozzá leeresztett bénát, hiszen megbocsátja annak bűneit. Mert az igazi gyógyulás a bűnök bocsánata, az örök élet, az üdvösség (3–5). Ma ugyanúgy tiltakozunk ez ellen, mint akkor tették. Hallottam már szolgatársaktól, meg okos keresztyén értelmiségiektől is a megjegyzést: Hagyjuk már a keresztyén sablonokat, az emberről és valós megoldásokról beszéljünk, amit a ma embere be tud fogadni, a gondolkodó ember sem riad meg azoktól (6–9).

– 4. A történet egyértelmű: a béna gyógyulása a bűnök bocsánata, a talpra állása csak ideiglenes ráadás; – mert ebben a világban ez a gyógyult ember előbb-utóbb újra, véglegesen leesik majd a lábáról, mint mi mindannyian (10–11).

– 5. Aki csak látható csodára dicsőíti az Istent, noha marad a saját okos, „önmegváltó”, „emberséges és emberi” gondolatainál, az legfeljebb ámul, de nem hisz (12).

5Mózes 5,22–33

44. zsoltár

Steinbach Józsefrss

Napi lelki táplálék

Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Macedóniába. ApCsel 20,1

2Krón 28

„...nem azt tette..., amit helyesnek lát az Úr” (1). Túlságosan sokszor és fájdalmasan visszatérő mondat Izráel történetének áttekintésekor, hogy nem azt cselekedték, ami helyes az Úr szemei előtt. 

tovább

(2) „…számos beszédben intette őket…” (Apostolok cselekedetei 20,1–6)

– Pál az efezusi események után több hónapot töltött a második missziói úton alapított macedóniai gyülekezetekkel: Filippi, Thesszalonika, Bérea (1). Az apostol itt számos beszédben intette őket (2), ahogy elköszönésekor az efezusiakat is.

tovább

EZSDRÁS 7, 21-28 - Csodálkozni és hálát adni

Az eseményektől lenyűgözve Ezsdrás Istent dicséri csodálatos tetteiért (27-28.). 

tovább

2017. szeptember 17. vasárnap

Lelki kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

tovább

Reményik Sándor: Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

tovább