Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ESZTER 3,1-6 - Irigység, rosszindulat, harag

A mai igeszakaszban erős érzések játszanak szerepet. Valaki megenged magának valamit, amit talán a többiek is szívesen megtennének, de nem merik: nem hajt térdet Hámán előtt. 

Mivel Mordokaj zsidó, kizárólag Isten előtt borulhat le (első parancsolat). A következmény: irigység és rosszindulat, mivel Mordokaj bátorsága egyben szembesíti saját félelmével a többi hivatalnokot. Ez olyan, mint a szálka a húsban, ami folyamatosan ingerel. Az ő megoldásuk: befeketíteni Mordokajt. Hámán is hagyja, hogy erős érzelmei vezéreljék: megharagszik, mivel valaki meg merte tagadni tőle a tiszteletadást! Haragja indokolatlanul kegyetlen tetthez vezeti: bosszút akar állni – méghozzá nem egyedül Mordokajon, hanem annak egész népén. Így gyűrűzik a gonoszság, mivel az emberek engedik, hogy negatív érzéseik uralkodjanak rajtuk és vezéreljék őket. Minden érintett választhatott volna más eljárást: a kollégák kitartásra bátoríthatták volna Mordokajt, akkor is, ha ők maguk nem mernek lázadni. Hámán nagyvonalúan szemet hunyhatott volna afölött, hogy egyvalaki a sok közül csak Isten előtt borul le – ezzel nem esett volna csorba a tekintélyén. Igen, a „negatív” érzések hozzátartoznak életünkhöz. De nem kell, hogy ezek vezéreljenek minket. Van más választásunk!

***

Hámán Agág leszármazottja (3,1). Így az amálekita királyi vonalból származik (vö. 1 Sám 15,1-34), ami már kezdetektől fogva ellensége volt Izraelnek (vö. 2 Móz 17,8-16; 5 Móz 25,17-19). Ez az alapja zsidók iránti gyűlöletének, amiről Eszter könyve beszámol.rss

Napi lelki táplálék

Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét! 5Móz 5,11

5Móz 5,1–21

„Tanuljátok meg, tartsátok meg és teljesítsétek azokat!” (1). Nagy öröm lehet számunkra az, hogy Isten nemcsak atyáinkkal kötött szövetséget, hanem Jézus kereszthalála által velünk is, „...akik itt és most életben vagyunk” (3). 

tovább

(40) „Odament hozzá egy leprás…” (Márk 1,40–45)

JÉZUS KRISZTUS SZABADÍTÓ HATALMA.

– 1. Itt áll előttünk egy ember, akiről csak annyit olvasunk, hogy leprás. Ez egy sűrített, tragikus életrajz. Mindannyiónk életéről adható ilyen pár szavas sűrítmény, életének nyomorúságáról; – lehet „cifra”, vagy tényleges nyomorúság, lényegében mindegy (40).

tovább

2 SÁMUEL 9,1–13 - Ha nem látják, akkor elfelejtik?

Azt terveztem, hogy az 50. születésnapomra meghívok minden embert, akik fontosak voltak az eddigi életemben. Ahogy gondolkodtam, egyre nőtt a meghívandók száma, így végül elvetettem az ötletet. 

tovább

2018. május 19.

Istené a dicsőség

Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten „erőtlensége” erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhívatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. (1Kor 1,25-29)

 

tovább

Gerzsenyi László: Bizalomteljes könyörgés

Atyám, benned bízom.
Nincs más reményem.
Te vagy erős váram,
Kősziklám nékem.
Egyszülött Fiadban,
Drága Megváltómban
Küldj segítséget.
Halld meg szívem szavát,
Ó, adj szabadulást,
Bűnömből tisztulást,
Mint megígérted.

tovább