Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. augusztus 20. vasárnap

Kicsoda Jézus Krisztus? – Megváltó

De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez! - így szól az ÚR. (Ézs 59,20)

A Megváltó szó már az Ószövetségben ismeretes. Igazi jelentőségét azonban mégis csak az Újszövetségben, Jézus Krisztus személyében és váltságában nyerte el. Jézus Krisztus az, aki a bűnös embert nem aranyon sem nem ezüstön, hanem drága véren váltotta meg. (1Pt 1 18-19)

A Megváltó szót az Igében többször Szabadító néven olvassuk. „Ennek magvából támasztott Isten, ígérete szerint, Izráelnek szabadítót, Jézust.” (ApCsel 13,23)

A betlehemi angyalok Megtartónak nevezték Őt. „Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2,11)

A Filippi levélben pedig így olvassuk: „Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk.” (Fil 3,20)

A megváltó elnevezés előfordul még úgy is, mint Üdvözítő. „És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül.” (1Jn 4,14)

Jézusról mondja az Ige: „És tökéletességre jutván, örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek.” (Zsid 5,9)

Péter apostol pedig így tesz bizonyságot: „Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.”(ApCsel 4,12)

Ha Jézus egyedül az Üdvözítő, a Megváltó, és a Megtartó, akkor a mi felelősségünk, hogy mit teszünk, kihez fordulunk. Azért figyelmeztet bennünket az Ige: „Akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel.” (Zsid 2,3)

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Uram Jézus! Hálát adok neked, mint megtartómnak, üdvözítőmnek. Örökkévaló sorsom attól függ, hogy kinek tartalak és mi közöm hozzád. Reményteljesen nézek jövőm felé, mert csak benned bízom és életemet rád építem. Ámen

***

A nap gondolata:

Jobb meghalni valamiért, mint a semmiért élni! Nem fogsz növekedni, ha nem próbálkozol valamivel, ami túl van azon, amit már megtanultál. Mire vársz még? Az életre? Éppen az élet vár rád – indulj hát!rss

Napi lelki táplálék

Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta; a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. ApCsel 19,32

2Krón 27

„...állhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt” (6). Jótám király példája arra figyemeztet, hogy nem szükségszerű a rossz példák és minták követése. 

tovább

(23) „…zavargás támadt az Úr útja miatt.” (Apostolok cselekedetei 19,23–40)

– Artemisz a szerelem, a vér, az arany istennője. Kis szobrokban is kiábrázolták az istennőt, és az efezusi mesterek nagy jövedelemre és jólétre tettek szert ebből (24–25).

 

tovább

EZSDRÁS 7,11-20 - Isten irányít

Valaki nagyon elszántan veti be magát. Artaxerxész fél a „menny Istenétől”, vagy inkább tiszteli? Talán mindkettő lehetséges (23). 

tovább

2017. szeptember 16. szombat

Szellemi kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

 

tovább

Kaposi Ferenc: Legenda

Egyszer egy angyal meghívta az erényeket,
hogy jelenjenek meg az Isten udvarán.
S mentek, a Jóság, Szeretet, Alázat
és sorba mind, mind egymás után,
mentek nagy vígan, ünneplőben.

tovább