Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. augusztus 1. kedd

„Az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” (2Kor 12:10)

Ezt az Úr mondta Pál apostolnak. Észrevettük már, hogy Urunk erejét az emberi erőtlenség még jobban kiemeli? Bibliai példákkal is szolgálhatok. Emlékezzünk Gedeonra, akinek több, mint 30.000 embert kellett hazaküldenie, hogy csupán egy 300 fős sereg élén arasson diadalt a midjaniták fölött (Bírák könyve 7. rész). Azért kellett így lennie, hogy az Úr megmutassa hatalmát és erejét, a nép pedig bízzon benne. De a fiatal Dávid is Isten erejében, hatalmában bízva győzte le a filisztues óriást, Góliátot. Vagy éppen Ezékiás király szavaira is gondolhatunk, aki a fenyegető asszír sereg kapcsán így szólt övéihez: „Ővele emberi erő van, mivelünk pedig Istenünk, az ÚR, aki megsegít bennünket, és együtt harcol velünk a harcainkban.”(2Krón 32:8)

Az Úr ereje nem ritkán az emberi erőtlenség ellenére mutatkozik meg. Azért, hogy ne önmagunkban, hanem benne higgyünk. Hatalmában, kegyelmében, erejében. Habakuk könyvében olvassuk: „Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él.” (Hab 2:4) A hite által, mellyel a kegyelmet kínáló Istenbe kapaszkodik, aki az emberi erőtlenség közepette is fel tudja mutatni erejét a mi életünkben is.

Elbizakodottság. Tövis. Kegyelem. Erő. Engedjük, hogy Urunk ezeket a kifejezéseket helyre tegye az életünkben. Isten gyermeke vagy, vigyázz, ne ess az elbizakodottság bűnébe. Ha tövis adatik testedbe, ha nyomorúság köszönt rád és úgy tűnik, hogy elmúlni sem fog, akkor is van, akire nézhetsz: a kegyelmét és erejét kínáló hatalmas Úrra! Tedd meg, hitben, naponként!

***

Imádság:

Köszönöm Istenem, hogy tőled kapok erőt mindennapjaimhoz. S ha erőtlen vagyok, a te erőd akkor sem lesz kevesebb, sőt, olykor annál is hatalmasabban felragyog. Engedd ezt értenem és elfogadnom! Ámen

***

A nap gondolata:

Harcainkat, a bennünket ért támadásokat nem egyedül kell viselnünk, a szenvedéseinkben Isten dicsősége jelenik meg.

 rss

Napi lelki táplálék

Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt: eközben épült… ApCsel 9,31a

Ruth 3

„Ne félj hát, leányom, mindent megteszek érted, amit csak mondasz, hiszen... derék asszony vagy” (11). Bóáz kifejezésre juttatja, milyen fontos számára Ruth. 

tovább

(31) „Az egyháznak…békessége volt: eközben épült…” (Apostolok cselekedetei 9,31–43)

– István megkövezése után, a jeruzsálemi gyülekezet üldözése a hívek javát szolgálta, mert a szétszóródott hívek több gyülekezetben, „egyházban” élve benépesítették egész Júdeát, Galileát, Samáriát (31). Jusson eszünkbe, hogy javunkat szolgálja a nyomorúság is! (Zsoltárok 138,8; Ézsaiás 38,17)

tovább

ÁMÓSZ 9,11–15 - Jövő

Ámósz könyve sok kritikát tartalmaz Isten népével szemben és tele van ítéletüzenetekkel. De itt nincs vége: Isten története választott népével nem elűzetéssel és pusztulással ér véget. 

tovább

2017. augusztus 13. vasárnap

Kicsoda Jézus Krisztus? – Örökös

Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta: A fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között: Ez az örökös: gyertek, öljük meg, és azután mienk lesz az öröksége. (Mt 21,37-38)

 

tovább

Ratkó József: Jelek

Fába róva, vagy földbe ütve
mindenütt hagytunk egy jelet
arról, hogy arra jártunk, bajba,
háborúba vert emberek.

S nem azért, hogy rettegjenek.

tovább