Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

Nem csak a gyermekekre terjeszti ki áldását, hanem különleges módon a tanítványaira is (v.ö.Lk 24,50). Mielőtt Jézus kiküldte tanítványait, felemelte kezét, és megáldotta őket. Nem csak „úgy” indulnak útjukra, hanem Jézus áldásával. Megfigyeltem, hogy erre az áldásra újra meg újra szükségem van. Jót tesz, ha a lelkigondozóm egy mély, küzdelmes beszélgetés után, nem csak imádkozik értem, hanem rám teszi a kezét, hogy megáldjon. Szükségem van erre a bátorításra. Hozzásegít olyan lépésekhez, amelyeket különben sosem tettem volna meg. Amit teszek, nem a saját erőmből teszem. Ezért is jó, ha ismételten emlékeztetnek rá. A zsoltáros egyszer ezt így fogalmazza meg: „Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!” (Zsolt 90,17)

***

 Uram, áldd meg a kezem, hogy óvatos legyen, hogy tartani tudjon, anélkül, hogy bilinccsé válna, hogy adjon, anélkül, hogy viszonzásra számítana, hogy erős legyen a vigasztalásban és az áldásban. Ámen.rss

Napi lelki táplálék

A sikemiek fejére is visszahárította Isten minden gonoszságukat, és beteljesedett rajtuk Jótámnak, Jerubbaal fiának az átka. Bír 9,57

2Móz 10

A fáraó tragikus alakjában felismerhetjük a hatalmához, illetve a saját igazához, vétkéhez foggal-körömmel ragaszkodó, konok embert. 

tovább

(27) „Mindnyájan megbotránkoztok…” (Márk 14,26–42)

A tanítványok megbotránkozása azt jelenti, hogy Jézus szenvedése és halála során gyengeségük, gyarlóságuk, hitetlenségük legyőzi őket, miközben kiderül, hogy Jézus-követésük nem bír el ekkora erőpróbát. 

 

tovább

LUKÁCS 8,34–39 - Félelmet keltő hatalom

A gadaraiak tehetetlenek voltak a megszállottal szemben: legnagyobb erőfeszítéseik is eredménytelenül végződtek (29). Most viszont hallják és látják, hogy Jézus teljhatalommal megszabadítja ezt a férfit! 

tovább

2018. július 7.

Bizalom és hit

... hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám.” (Máté 8,8)

 

tovább

Nemes Nagy Ágnes: Patak

Én Istenem, te szép, hives patak,
Hová futottál, szökdeltél előlem?
Hol csillapítsam buzgó szomjamat?
S hogy bocsássak meg néked eltünőben?
Zegzúgos csermely! Éppen ott apadsz,
Ahol a szomj legperzselőbb a hőben,
S idegen-légiónyi kín fakaszt
Új kínt csupán, de nem forrást a kőben.
 

tovább