Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Ruth 3,1–18 - Nem elfáradni

Ez annyira igaz! A férfi, aki Ruthot kedvesen fogadta, a megmentője lehet. Ő az a rokon, aki feleségül veheti Ruthot és a házasság keretében megszabadíthatja a gyermektelenségtől.

Megmentőként (3 Móz 25,23–55) megszabadíthatja rokonát, Naomit és Ruthot a gazdasági és szociális katasztrófától. Ezzel a lehetőséggel szeretnének élni az asszonyok. Ezért Naomi azt tanácsolja Ruthnak, menjen Boázhoz a szérűre, ahol a gabonát cséplik. Ha jókedvében van, és lefekszik aludni, akkor a csinosan felöltöztetett Ruth feküdjön a lábaihoz, és akkor megoldódik az ügy. A szérűn Ruth és Boáz együtt keres megoldást. Bámulatra méltó, mennyire aktívan és magabiztosan megy Ruth Boázhoz és veszi kezébe az életét. Aktivitásában elfogadja a helyzetet, hogy megoldásra, szabadításra szorul. Szeretném én is megtanulni Ruthtól, hogyan lehet kibírni ezt a feszültséget. Egyrészt Istentől függni, és hagyni, hogy teljesüljön az Ő akarata. Másrészt aktívnak lenni, és Isten csodái számára kinyújtani a kezemet. Szeretnék Istennel együttműködni, akárcsak Ruth, rendelkezésére állni, és késznek lenni kis és nagy csodái elfogadására.

***

„A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók legyetek: az Úrnak szolgáljatok! A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádságban állhatatosak.”

Róma 12,11–12rss

Napi lelki táplálék

És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. ApCsel 11,21

1Krón 27

„Jónátán, Dávid nagybátyja tanácsadó volt, értelmes és írástudó ember...” (32). Mai igeszakaszunk Izráel hadseregparancsnokait, törzseinek vezetőit, a királyi vagyon gondozóit, valamint a király tanácsadóit sorolja fel. 

tovább

(20) „…hirdették az Úr Jézust.” (Apostolok cselekedetei 11,19–26)

SZOLGÁLATUNK „SZÍVE”!

– 1. A Római Birodalom szíriai tartományának meghatározó városa, a birodalom akkori harmadik legnagyobb városa, az ún. szíriai Antiókhia. A Jeruzsálemből Antiókhiába menekült ciprusi és cirénei (a mai líbiai Tripoli helyén) zsidókeresztyének nemcsak az ottani zsidóknak, hanem görögöknek, azaz nem zsidóknak is hirdették az Úr Jézust! (19–20)

tovább

LUKÁCS 14,1–6 - Vasárnap

Hitem fontos részét képezi a vasárnap megszentelése. Isten ezzel a nappal lehetőséget teremt arra, hogy egy lélegzetvételnyi szünetet tartsak, regenerálódjak. 

tovább

2017. augusztus 18. péntek

Kicsoda Jézus Krisztus? – Az Isten fia, Ember fia

Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?” (Mt 16,13)

Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. (Mt 16,16)

 

tovább

Tóth Árpád: A vén ligetben

A vén ligetben jártunk mi ketten,
Aludt a tölgy, a hárs, a nyár;
Hozzám simult félőn, ijedten,
S éreztem: nem a régi már.
Sebten suhantunk, halk volt a hangunk,
S csendes volt a szivünk nagyon,
És mégis csókba forrt az ajkunk
Azon a sápadt alkonyon.

tovább