Egy gyülekezet életjelei - Kazincbarcika-alsó

LXII. évfolyam 4. szám / Borsod-Gömöri Egyházmegye

Jézus igehirdetésében mindig három realitással foglalkozott: Istennel, a lélekkel és a testvérrel. Isten országában ez a három szoros összefüggésben van egymással.

Ez a négy:  Isten, Isten országa, lélek, testvér tulajdonképpen a teljes evangélium. Akinek Istene van, annak testvére is van. (A nagy parancsolat is erre biztat: Szeresd az Urat, a te Istenedet és szeresd felebarátodat.) Minden emberben Jézussal találkozunk, a testvérrel. Ilyen értelemben az Isten szolgálata az ember szolgálata.

A fentiek alapján nem térhetünk meg az Istenhez csak akkor, ha az emberhez is „megtérünk", odafordulunk. Ezen a teológiai alapon igyekeztünk végezni szolgálatunkat feleségemmel, Tóthné Magyar Ágotával együtt, aki gyülekezet másik lelkipásztora, és adtunk életjeleket kifelé 2009-ben.


Januárban az ökumenikus imahéten a város két református, római katolikus, görög katolikus és baptista gyülekezetei „szomszédoltak", részt vettek egymás istentiszteletein utána pedig közös szeretetvendégségben beszélgethettek is egymással.


Februárban a presbitérium közös vacsorán vett részt, oldott légkörben cseréltek tapasztalatokat egymással, ez a közösségépítést szolgálta.


Április eseményekben gazdag hónap volt számunkra. Tornalján, szlovákiai testvérgyülekezetünkben közös presbiteri bibliaórát tartottunk, hozzászólásokra is lehetőség nyílt, az alkalom szeretetvendégséggel zárult.


Ekkor tartottuk a „Baba-mama Kör" tavaszi, első alkalmát - a gyermekek flanellképeken ismerkedtek Jézus tanításával, közben beszélgetésre volt lehetőség az édesanyákkal.


Húsvétkor „legátust" fogadtunk, Victor Dániel testvérünket, a nemesbikki Református Szeretetotthon igazgatóját. Adományunkat az intézetnek küldtük el.


Egy családi vasárnapon dr. Pálhegyi Ferenc nyug. professzor szolgált előadással a templomban, délután pedig vetített képes előadással, megbeszéléssel a gyülekezeti teremben.


Egressy Béni (parókiánk szülöttje, a Szózat zeneszerzője) születésére emlékezve a városi művelődési házzal közösen koszorúztuk meg emlékoszlopát a templomkertben, zenés műsorral egybekötve.


Májusban hat fiatal a konfirmáción tett fogadalmat a templomban, s vett először úrvacsorát.


Egy májusi vasárnapon a családdal, a gyülekezettel együtt Bodnár László egykori lelkipásztor sírjánál emlékeztünk halálának 30. évfordulójára.


Május 22-én Debrecenben, a gyülekezet 11 fős küldöttsége vett részt a Református Egyház Alkotmányozó Zsinatán és hálaadó ünnepségén.


Egy vasárnapi családi istentiszteleten  hittanosaink adtak műsort, és beszámoltak a megtanultakról.


Egy szombat délután a 10 éve konfirmáltakat fogadtuk, jó hangulatban meséltek eddig befutott pályájukról.


Pünkösd ünnepén újból „legátust" fogadtunk, Kolozsi András kárpátaljai lelkipásztor (a Nagydobronyi Református Líceum lelkész igazgatója) hirdette közöttünk a pünkösdi üzenetet, adományunkat az iskolának küldtük el.


Az iskolai év befejezése után a hittanosok nyár napközis táborát tartottuk. Délelőtt igei alkalom gazdagította bibliaismeretüket, délután kézműves foglalkozások színesítették a programot. Egyik napon gömörszőlősi kiránduláson ismerkedtek a templommal, a gyűjteményekkel, E. Kovács László helytörténész lelkes vezetésével.


Augusztusban az ifjúsági csoport a templomi, reggeli áhítat után indult autóbusszal felfedező útra Nyíregyházára, előbb az Állatparkot, majd a skanzent tekintették meg, zárásként a várossal ismerkedtek.


Augusztus végén három gyülekezet örömteli találkozása történt meg Szilágyballán (Románia). Három testvérgyülekezet (Tornalja, Szilágyballa, Kazincbarcika-alsó) találkozik egymással minden évben, most Szilágyballára esett a sor. A presbiteri küldöttségek családoknál kaptak elhelyezést. Pénteken este érkeztünk oda, ahol az új gyülekezeti házban Boros Árpád lelkipásztor köszöntötte a vendégeket. Szombaton a közeli diakóniai központban, annak kis templomában dr. Kozma Zsolt nyug. kolozsvári teológiai professzor előadását hallgattuk meg „Mit vár a lelkipásztor a presbitertől?" címmel, majd a hozzászólások bontották ki az előadás üzenetét. Utána bográcsos ebéd következett. Délután még kirándulást tettünk a Sárkánykert szép homokkő sziklái közé, visszafelé pedig Zsibón Wesselényi Miklós kastélyának kertjében az arborétumot tekintettük meg.


Vasárnap délelőtt közös istentisztelettel, majd közös ebéddel zárult a találkozó. A szerzett tapasztalatokat ki-ki megpróbálja beépíteni saját gyülekezetébe.


2009 nyarán megújult az orgonánk. Koppány Zoltán orgonaépítő mester végezte a felújítást. Az ünnepélyes orgonaavató hangversenyen szeptember 27-én, vasárnap Andrássyné Mátyus Gabriella orgonaművész szólaltatta meg a hangszert először.


Szeptember végén, egy napfényes szombaton autóbuszos kirándulásra indult gyülekezetünk 44 fős csoportja. A Dunakanyarban először Dömösön álltunk meg, a Kékkereszt (Református Iszákosmentő Misszió) festői helyen lévő intézetében. Korsós István, az intézmény vezető lelkipásztora számolt be az ott folyó munkáról, a gyógyító hetekről. A lelkeket, családokat mentő misszióról. A vezetés után ki-ki egy igét kapott útravalóul.


Ezután az ezeréves Visegrádra indultunk, a Fellegvárat jártuk be. Zárásként még a szintén ezeréves Szentendrén voltunk, ahol a Skanzent néztük végig, itt Magyarország hét tájegységének jellegzetes épületeit (köztük a mándoki haranglábas templomot) csodálhattuk meg.


Kálvin születésének 500. évfordulóján dr. Benke György, nyug. professzor, a Sárospataki Református Teológia volt dékánja tartott előadást templomunkban.


November elején Szilágyi Zoltán lelkipásztor tanár, a miskolci református Lévay József Gimnázium kollégiumának igazgatója 3 estén keresztül evangélizációs szolgálatot végzett közöttünk.


Ezek, amelyeket felsoroltam csupán a kiemelkedő események voltak a mindennapi munkák - az istentiszteletek, bibliaórák, hittanórák, presbiteri bibliaórák, lelkigondozói beszélgetések - mellett.


Befejezem Rudolf Bohren szavaival: Prédikálni annyit jelent, hogy egy ember emberi módon emberekhez szól, de a Szentlélek ígéretének jele alatt.


Igen, így vagyunk útban a hallgatók felé, de nem üres hittel. Így szolgálunk a borsodi gazdasági és lelki válság között is reménységgel, testvéreink között, a ránk bízott gyülekezetben. Lelki szemeinkkel látva már az advent fényeit. Lassan készítve a rávalót, hogy majd karácsony hetében 60-70 tartósélelmiszer-csomagot házhoz vigyünk rászoruló testvéreinknek.


Tóth Sándor lelkipásztor


 

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontja ne töressék meg". Jn 19,36

Jn 19,31–42

A mi Urunk, Jézus Krisztus halála nem tévedés volt. Nem „üzemi baleset”. Isten előre kijelentett terve teljesedett be. 

tovább

5) „Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem…” (Zsoltárok 137)

AZ EMBER LEGNAGYOBB NYOMORÚSÁGA, hogy akkor kezdi el értékelni mindazt, amit kapott az Úrtól, életét, egészségét, szeretteit, munkáját, hitét, kultúráját, értékeit; – amikor az Úr azokat elveszi tőle.

tovább

LUKÁCS 24,44–49 - Gondoskodás

Vidéken élünk és van néhány állatunk. Amikor nem vagyunk otthon, férjem mindig ír egy listát az „állatápolónknak”, amire feljegyzi, hogy melyik állatnak mikor és milyen ennivalót kell adni, és hogy a távollétünkben mire kell még figyelni. 

tovább

2018. április 20.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Sinka György: Seregeknek hatalmas...

Seregeknek hatalmas nagy királya,
Könyörgésem székedet megtalálja,
Mert szívemet sok bú állja,
Olyan bűntől, mint megterhelt gálya.

Ím előtted megaláztam magamat,
Földre hajtván szomorodott orcámat;
Halld meg, Atyám, csendes szómat,
Add meg szívből kívánt lelki jómat. 

tovább