Jókai Mór Református Óvoda Miskolc

Bátorítás

2020-11-19 10:30:04 / Mészárosné Tóth Zsuzsanna

Megint itt vagyunk a korlátozások közepében. Forduljunk Istenhez, hallgassuk, olvassuk és örüljünk mindenkor!

Fil 4, 1 és 4-7 1 Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim! … 4 Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! 5 A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! 6 Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; 7 és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.
A református Bibliaolvasó kalauz alapján Jób könyvével párhuzamosan Pál apostol filippibe írt levelét olvassuk. Jób könyve a hívő ember szenvedése, gyásza, a látszólag ok nélkül jelentkező próbatételekkel való küzdelmének könyve. Előttünk van benne az igaz és kegyes Jób lelki tusakodása, valamint barátainak emberi bölcselkedései, amikkel magyarázgatják a megmagyarázhatatlant, míg végül Isten megszólal, s a dolgok helyre állnak. A filippibeliekhez írt levelet pedig az öröm leveleként is szokták emlegetni. Nem véletlenül! Hiszen a levélből kiderül Pál fogságban van, de tudja, Krisztusért van bezártságban, hogy az evangélium ilyen módon is terjedhessen. Tudja, hogy nincs egyedül, a hívek imádsága vele van, és Krisztusban mindenre van ereje. Megváltónk példáját felmutatva mindenkit arra hív, hogy senki se a maga hasznát nézze, hanem Isten iránti engedelmességből másokét is. Krisztusért kárnak ítél mindent, ami számára korábban érték volt, mert benne új célt kapott élete. A filippieket, mint mennyei polgárjoggal bíró személyeket a reménységben erősíti. Ezek után írja a másokért vállalt zúgolódás nélküli elszakítottságból, hogy vágyódik a gyülekezet szeretett tagjai után, akiket arra kér, maradjanak meg az Úrban! Kedves Testvéreim! Isten igéjéből azt érthetjük meg, hogy jöhetnek próbatételek életünkben, melyekre a válasz lehet részünkről is a tanácstalanság, a miértek kutatása és küzdelem azok ellen, de lehet azokat Krisztus erejével, hívő reménységgel vállalnunk is az evangéliumért. Lehet vallanunk, hogy van Istentől készített jövőnk, amely felé halad életünk. S hogy az addig vezető út milyen legyen? Erről tanít bennünket az ige! Jellemezzen bennünket az Úrban való öröm! Nem keserűség, csüggedés, félelem, aggódás, és megannyi lelket hervasztó, mélységbe taszító érzelem. Mindenkor örüljetek! Lehetséges ez? Igen, hiszen Isten az ember örömét akarja! Az evangélium görög szava örömhírt jelent. Az angyalok a betlehemi pusztában a pásztoroknak nagy örömet hirdettek. Az öröm forrása minden körülmények között, hogy Megváltó Krisztusunk van, akié minden hatalom mennyen és földön. Ő azért jött, hogy bűnből és a kárhozattól megváltson és örök életed legyen őbenne. Hiszed-e ezt? Ha igen, akkor örömöd van, hiszen benne és általa megszentelt és új életed van, melyet nem a külső körülményektől határoznak meg. De nem csak öröm jellemzi a keresztyén életet, hanem szelídség is, melynek minden ember előtt ismertté kell válnia. Szelíd és alázatos életre hívott el minket Megváltónk. Emlékszünk, hogy tanítványainak azt is tanította: Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Bárcsak sikerülne szelídnek maradnunk a háborgó világban, s legyőzni a rosszat jóval! Vele és általa ma is sikerülhet, hiszen az Úr közel! Közel van hozzánk! Szentlelke által mindennél közelebb, hiszen betölthet bennünket, formálhatja szívünket. Változást tud hozni életünkbe! De közel van a mennyből második eljövetele is, melyre várhatunk boldog reménységgel. Utunkat Őhozzá Vele tehetjük meg. Az Istentől számunkra készített jövő felé vezető utat a passzív aggódás helyett az aktív imádság és könyörgés jellemzi. Ez az, amit jelen helyzetben tennünk kell! Élő kapcsolatunkat ápolni megtartó Istenünkkel, kérni bátran, hiszen aki kér, mind kap. Könyörögni elesettségünkből, és mindezt hálaadással a szívünkben, hiszen nem csak a szükség, hanem Isten áldásai, meg nem érdemelt ajándékai is mind felfedezhetőek életünkben. Ha képesek vagyunk ezen az úton megmaradni, a célt soha el nem tévesztve, de az ige útmutatásait követve, akkor Isten felfoghatatlan békessége szívünket és minden gondolatinkat meg fogja őrizni a Krisztus Jézusban. Kedves Testvérem! Járd hát te is Krisztussal utadat most, és életed minden napján! Ámen Ima: Drága mennyei Atyánk! Segíts, vezess bennünket örvendező, szelíd, imádkozó életre! Segíts éreznünk, hogy közel vagy hozzánk, segíts minket békességgel tovább utunkon, melyen színed elé juthatunk. Légy mindenkor Jézus Krisztusban támaszunk, és oltalmunk. Segíts, hogy békességünk forrása ő legyen! De nem csak önmagunkért imádkozunk, hanem szeretteinkért, családtagjainkért, a gyülekezetért, melynek tagjai vagyunk. Gyógyítsd a betegeket, erősítsd a gyógyítókat, támogasd a karanténban lévőket, vigasztald a gyászolók szívét és csitítsd, szüntesd meg a járványt, mely oly sokféle próbatételt hoz! Légy városunkkal, nemzetünkkel és a világon bárhol élő néped tagjaival. Szent Fiadért kérünk! Ámen. Alexa Gábor