Búcsú Dr. Mészáros Istvántól

2007. Feb 21., szerző: Adminisztrátor

Sok százan vettünk búcsút február 21-én a Miskolc-Avasi gyülekezet templomában Dr. Mészáros István nyugalmazott lelkipásztortól, püspöktől, teológiai professzortól. A gyászoló családot nem csak a helyi gyü-lekezet vette körül együtt érző szeretetével, de jelen volt majd’ kétszáz lelkipásztor egyházkerületünk, és más egyházkerületek, határon túli egyházrészek képviseletében éppúgy, mint a pácini, kisgyőri és sok más gyülekezet tisztelettel és hálával emlékező tagjai.

A gyászistentiszteletet Dr. Mészáros István életéhez és tanításához méltóan foglalta lelki keretbe a zsúfolá-sig telt templom alkalmi gyülekezetétől megrendítő és erőteljes hitvallásként megszólaló 90. zsoltár: „Te-benned bíztunk, eleitől fogva…”; és a legifjabbak, a Lévays diákok kórusának hitvallása: Krisztusom, kívü-led nincs kihez járulnom … Várlak azért, Uram, reménykedő szívvel … dicsértessél Atya Isten, magasság-ban.
Az igehirdetés szolgálatában Dr. Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke a hűség fogalmát állította a figyelem középpontjába, mint a tanítványi életforma jelét e változó világban, és példaként állította elénk Dr. Mészáros István örökségét: a számontartás jellemezte életét a számonkérés helyett.
Az Egyházkerület gyülekezeteinek közössége nevében Csomós József a hálaadás hangján emlékezett a közös szolgálatok felidézésén keresztül arra, hogy Isten az élők Istene, és a keserűség között is vallhatóan „szívemnek kősziklája”.
Dr. Mészáros István a Sárospatak Teológiai Akadémia professzora volt 12 éven át. Ezt az időszakot idézte föl a Sárospataki Kollégium közössége nevében Dr. Börzsönyi József rektor, aki szintén a hűségre hívta föl figyelmünket: tizenkét éven át minden hétfő hűségesen, hétről hétre a diákoké volt. Ennek élő emléke-zete a mintegy 250 Sárospatakon végzett lelkipásztor.
Munkatársként szólalt meg D. Szabó Dániel, aki a hűség mellett a talentumok értékét világította meg Dr. Mészáros István életében, aki a tudomány magas szintű művelése mellett nem feledkezett meg a szükség-ben lévőkről, kéréssel hozzá fordulókról, és akit egyházi vezetőként is a gyülekezetekhez való közelség jellemzett.
Gazda István a Borsod-Gömöri Egyházmegye espereseként a páli intésre hívta föl figyelmünket: „emlé-kezzetek meg elöljáróitokról”, és ehhez szabva emlékezése mondanivalóját a nagy püspök elődök sorában helyezte el Dr. Mészáros Istvánt. Esperesként állva egy püspök koporsója mellett fiúi tisztelettel emléke-zett nem csupán elöljárójáról, de arról a lelkipásztorról, aki, amíg nem volt Patakon teológiai oktatás, haza hívta a Debrecenben végzett tiszáninnenieket.
A kisgyőri gyülekezet búcsúzását Domahidi Ernő lelkipásztor tolmácsolta. Emlékezését, hálaadását a sze-mélyes hangvétel jellemezte: a gyülekezeti tagok visszaemlékezéseit idézte föl. A kisgyőriek két évtized múltán is szeretettel emlékeznek hajdani lelkipásztorukra, akiről úgy tudnak számot adni mint személyes életük gazdagítójáról.
Hangó István az avasi gyülekezet vezetését vette át Dr. Mészáros Istvántól. Utódjaként felidézte a Prédiká-tor könyve szavait: „mindennek rendelt ideje van”. A gyülekezet nevében szólt Deák Gábor, aki 20 évig gondnokként vállalt részt a gyülekezet vezetésében, és legfőbb értékként azt tárta elénk: Dr. Mészáros István a szívünkhöz szólt és az Evangéliumot hirdette. A gyülekezet jó ismerőjeként rámutatott: az avasi temetőben nagy püspökök sírjait találhatjuk, akik nevéhez nagy történelmi korszakok kapcsolhatók. Dr. Mészáros István a negyedik püspök, akihez szintén egy korszak kapcsolható: a rendszerváltás időszakában kereste, és kerestette a gyülekezet tagjaival és presbitereivel a gyülekezet, az egyház és a magyarság helyét.
Fejér Zoltán lelkipásztor a szülőfalu, Pácin gyülekezete nevében idézte föl a hűséges vezető képét, aki sosem felejtette el megkérdeni: „Hogy vannak otthon”? Mindig érdekelte, hogy megy sora azoknak, akik közül származik. Hitvallóan hirdette az őt küldő közösség nevében azt az Igét, melyet gyakran hallott Dr. Mészáros Istvántól: akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van.
Dr. Mészáros István nem csupán egyházunkat, gyülekezeteinket gazdagította. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés nevében Dr. Sója Szabolcs alelnök emlékeztetett arra, hogy szűkebb hazánk közösségé-nek elismert, kitüntetett tagja volt, akinek vezetői megbízatása alatt húszezer gyermek kapcsolódott a hit-oktatásba, és aki sokat tett városainkért, falvainkért, és az egyházak közötti építő kapcsolatért.
Káli Sándor, Miskolc polgármestere emlékezésében kiemelte, hogy Dr. Mészáros István öröksége tettekre ösztönöz. Miskolc város díszpolgáraként is nyíltan vallotta: elsődleges feladatunk a gyülekezetek lelki meg-újulása, ettől függ ugyanis a világ megváltozása.
A nyitott sír mellett Szabó Sándor lelkipásztor emlékezett a munkatársi viszonyt mindig erősítő vezetőre, akinek sírjánál csakúgy, mint minden sírnál a feltámadás igéit kell hirdetnünk, és hitünket kell megtarta-nunk.
Hálát adunk Istennek mindannyian, akik ismerhettük Dr. Mészáros Istvánt, igyekezvén megérteni, átvenni, megtartani örökségét, és mindazt az áldást, amit általa nyerhettünk. Isten legyen a család és a nagy gyüleke-zet vigasztalója, őrizője, és megtartó Ura.
Barnóczki Anita

puspoktemetes1_400

puspoktemetes2_400

puspoktemetes3_400

puspoktemetes4_400

puspoktemetes5_400

puspoktemetes6_400

puspoktemetes7_400

puspoktemetes8_400

puspoktemetes9_400

puspoktemetes10_400

puspoktemetes11_400

puspoktemetes12_400

puspoktemetes13_400

puspoktemetes14_400

puspoktemetes15_400

puspoktemetes16_400

puspoktemetes17_400

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. 1Pt 5,7

4Móz 36

„...mindenki ragaszkodjék a maga örökségéhez!” (9). A föld az Úré, de ránk bízta. Felelősséggel tartozunk érte.

tovább

(10) „A minden kegyelem Istene…” (1Péter 5,6–14)

Ez a levél VIGASZTALÓ, BÁTORÍTÓ irat, kisázsia pogányokból lett keresztyén gyülekezetei számára, hogy a közelgő próbatételekben is megállhassanak.

– 1. Ez a levél úgy bátorít, hogy bizonyságot tesz Isten kegyelméről (10), mert ez a kegyelem tart meg bennünket (6–8), hogy megállhassunk (12).

tovább

EZÉKIEL 37,1-14 - Amikor visszatér belé a lélek

Néhány évvel ezelőtt, amikor súlyos depresszióval küzdöttem, volt egy különösen sötét napom. A lelkem azt kiáltotta: „nem bírom tovább!” Nem sokon múlt, hogy egészen feladjam. 

tovább

2017. november 19. vasárnap

Tisztogatás

Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. (Jn 15,2)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Ősz

Uram, búcsúzik az élet,
mert a gyümölcsök megértek,
meleg nyárnak vége lett.
Elszáll a vándormadár is,
és megborzong a virág is.
Hullanak a levelek
aranyszínű szemfödélnek.
Egyre csendesebb az ének.
De borongós ég alatt
most az őszért áldalak.

tovább