Búcsú Dr. Mészáros Istvántól

2007. Feb 21., szerző: Adminisztrátor

Sok százan vettünk búcsút február 21-én a Miskolc-Avasi gyülekezet templomában Dr. Mészáros István nyugalmazott lelkipásztortól, püspöktől, teológiai professzortól. A gyászoló családot nem csak a helyi gyü-lekezet vette körül együtt érző szeretetével, de jelen volt majd’ kétszáz lelkipásztor egyházkerületünk, és más egyházkerületek, határon túli egyházrészek képviseletében éppúgy, mint a pácini, kisgyőri és sok más gyülekezet tisztelettel és hálával emlékező tagjai.

A gyászistentiszteletet Dr. Mészáros István életéhez és tanításához méltóan foglalta lelki keretbe a zsúfolá-sig telt templom alkalmi gyülekezetétől megrendítő és erőteljes hitvallásként megszólaló 90. zsoltár: „Te-benned bíztunk, eleitől fogva…”; és a legifjabbak, a Lévays diákok kórusának hitvallása: Krisztusom, kívü-led nincs kihez járulnom … Várlak azért, Uram, reménykedő szívvel … dicsértessél Atya Isten, magasság-ban.
Az igehirdetés szolgálatában Dr. Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke a hűség fogalmát állította a figyelem középpontjába, mint a tanítványi életforma jelét e változó világban, és példaként állította elénk Dr. Mészáros István örökségét: a számontartás jellemezte életét a számonkérés helyett.
Az Egyházkerület gyülekezeteinek közössége nevében Csomós József a hálaadás hangján emlékezett a közös szolgálatok felidézésén keresztül arra, hogy Isten az élők Istene, és a keserűség között is vallhatóan „szívemnek kősziklája”.
Dr. Mészáros István a Sárospatak Teológiai Akadémia professzora volt 12 éven át. Ezt az időszakot idézte föl a Sárospataki Kollégium közössége nevében Dr. Börzsönyi József rektor, aki szintén a hűségre hívta föl figyelmünket: tizenkét éven át minden hétfő hűségesen, hétről hétre a diákoké volt. Ennek élő emléke-zete a mintegy 250 Sárospatakon végzett lelkipásztor.
Munkatársként szólalt meg D. Szabó Dániel, aki a hűség mellett a talentumok értékét világította meg Dr. Mészáros István életében, aki a tudomány magas szintű művelése mellett nem feledkezett meg a szükség-ben lévőkről, kéréssel hozzá fordulókról, és akit egyházi vezetőként is a gyülekezetekhez való közelség jellemzett.
Gazda István a Borsod-Gömöri Egyházmegye espereseként a páli intésre hívta föl figyelmünket: „emlé-kezzetek meg elöljáróitokról”, és ehhez szabva emlékezése mondanivalóját a nagy püspök elődök sorában helyezte el Dr. Mészáros Istvánt. Esperesként állva egy püspök koporsója mellett fiúi tisztelettel emléke-zett nem csupán elöljárójáról, de arról a lelkipásztorról, aki, amíg nem volt Patakon teológiai oktatás, haza hívta a Debrecenben végzett tiszáninnenieket.
A kisgyőri gyülekezet búcsúzását Domahidi Ernő lelkipásztor tolmácsolta. Emlékezését, hálaadását a sze-mélyes hangvétel jellemezte: a gyülekezeti tagok visszaemlékezéseit idézte föl. A kisgyőriek két évtized múltán is szeretettel emlékeznek hajdani lelkipásztorukra, akiről úgy tudnak számot adni mint személyes életük gazdagítójáról.
Hangó István az avasi gyülekezet vezetését vette át Dr. Mészáros Istvántól. Utódjaként felidézte a Prédiká-tor könyve szavait: „mindennek rendelt ideje van”. A gyülekezet nevében szólt Deák Gábor, aki 20 évig gondnokként vállalt részt a gyülekezet vezetésében, és legfőbb értékként azt tárta elénk: Dr. Mészáros István a szívünkhöz szólt és az Evangéliumot hirdette. A gyülekezet jó ismerőjeként rámutatott: az avasi temetőben nagy püspökök sírjait találhatjuk, akik nevéhez nagy történelmi korszakok kapcsolhatók. Dr. Mészáros István a negyedik püspök, akihez szintén egy korszak kapcsolható: a rendszerváltás időszakában kereste, és kerestette a gyülekezet tagjaival és presbitereivel a gyülekezet, az egyház és a magyarság helyét.
Fejér Zoltán lelkipásztor a szülőfalu, Pácin gyülekezete nevében idézte föl a hűséges vezető képét, aki sosem felejtette el megkérdeni: „Hogy vannak otthon”? Mindig érdekelte, hogy megy sora azoknak, akik közül származik. Hitvallóan hirdette az őt küldő közösség nevében azt az Igét, melyet gyakran hallott Dr. Mészáros Istvántól: akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van.
Dr. Mészáros István nem csupán egyházunkat, gyülekezeteinket gazdagította. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés nevében Dr. Sója Szabolcs alelnök emlékeztetett arra, hogy szűkebb hazánk közösségé-nek elismert, kitüntetett tagja volt, akinek vezetői megbízatása alatt húszezer gyermek kapcsolódott a hit-oktatásba, és aki sokat tett városainkért, falvainkért, és az egyházak közötti építő kapcsolatért.
Káli Sándor, Miskolc polgármestere emlékezésében kiemelte, hogy Dr. Mészáros István öröksége tettekre ösztönöz. Miskolc város díszpolgáraként is nyíltan vallotta: elsődleges feladatunk a gyülekezetek lelki meg-újulása, ettől függ ugyanis a világ megváltozása.
A nyitott sír mellett Szabó Sándor lelkipásztor emlékezett a munkatársi viszonyt mindig erősítő vezetőre, akinek sírjánál csakúgy, mint minden sírnál a feltámadás igéit kell hirdetnünk, és hitünket kell megtarta-nunk.
Hálát adunk Istennek mindannyian, akik ismerhettük Dr. Mészáros Istvánt, igyekezvén megérteni, átvenni, megtartani örökségét, és mindazt az áldást, amit általa nyerhettünk. Isten legyen a család és a nagy gyüleke-zet vigasztalója, őrizője, és megtartó Ura.
Barnóczki Anita

puspoktemetes1_400

puspoktemetes2_400

puspoktemetes3_400

puspoktemetes4_400

puspoktemetes5_400

puspoktemetes6_400

puspoktemetes7_400

puspoktemetes8_400

puspoktemetes9_400

puspoktemetes10_400

puspoktemetes11_400

puspoktemetes12_400

puspoktemetes13_400

puspoktemetes14_400

puspoktemetes15_400

puspoktemetes16_400

puspoktemetes17_400

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Ha a Délvidéken adtál férjhez, akkor adj nekem forrásokat is! Bír 1,15b

Bír 1,1–15

Józsué könyvének a folytatásaként itt a honfoglaló harcok utolsó eseményeiről olvasunk. Az elbeszélő, a kegyetlen részletekre is kitérve, azt akarja megmutatni, hogy minden vállalkozás sikerének az alapja az Istennek engedelmes élet.

tovább

(6) „…ahogyan Jézus mondta…” (Márk 11,1–14)

Jézus hatalmát, személyének rendkívüliségét mutatja az, hogy a virágvasárnapi eseménysor pontosan úgy történik, amiként azt Ő előre megmondta.

tovább

LUKÁCS 7,1-10 - Példaértékű hit: Jézus elámul

Példás hit néha ott jelentkezik, ahol a legkevésbé várnánk. Ezt tapasztalta Jézus is, amikor Kapernaum felé igyekezett, és segítséget kértek tőle a római helyőrség századosa számára.

tovább

2017. június 25. vasárnap

„De Isten meghallotta a fiú hangját… És Isten megnyitotta az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást. Odament, megtöltötte a tömlőt vízzel és megitatta a fiút.” (1Mózes 21,17.19)

 

tovább

Sik Sándor: A néma Miatyánk

Hozzád, Veled, Neked,
Mondani egy utolsó éneket,
Imában ömleni Eléd,
Legutolsó, de hűséges cseléd...!
De jaj! ha nem igaz!
Szobám csupa por,
Kertem csupa gaz,
Csupa lelógó tört faág,
A templom messze, a könyv nehéz,
Ólomcsizmában toporog az ész.
És mégis, mégis, Ő van itt,
Immár tőlem el nem veszik.
Nap nap után, éj éj után
Én Téged hívlak, Miatyánk.

tovább